IPhone Ve IPad’de Web Siteleri Ve Yeti?kinlere Özel Içerikler Nas?l Engellenir

By | October 27, 2019

01 Ekim 2016 tarihinden itibaren Sal? ?e ?e??embe Yeti?kin Kad?n ?üzme seanslar?m?z ??a??daki gibidir. Yeti?kin sohbet yeni ?ürüm ve javas?z chat sistemi sunar. ??n?rs?z Eri??m, Yeti?kin Web Sitelerini ??n?rla ?? Yaln?zca ?zin Verilen Web Siteleri ?eçeneklerinden birini belirleyin. ???l?k Bakanl??? taraf?ndan yürütülmekte olan pnömokokal hastal?klara ?önelik kontrol program? kapsam?nda çocukluk ?önemi a??lamalar? yan? s?ra yeti?kin ?e threat grubu ???lamalar? da bulunmaktad?r.

Bunlar Java applet gibi, basit sohbet sitesi bile java olmadan odalara ba?lanma izni vermez. Yeti?kin sohbet ??, ?????(p2p) ?? ????? ?? sizleri bekleyen bir ç?k olgun bay ,bayan kullan?c?lar ayr??? sisteme giri? mobil ile desteklidir. ?üzel Ahlak konulu yar??mam?z ?çin özenle haz?rlanan kitaplar? measurement ?n yak?n temin noktas?ndan veya internet sayfam?zdan ?n-l?ne sat?n alabilirsiniz. Bu anonim veri paketi zararl? yaz?l?m türüne, ziyaret edilen web sitesine ?e check edilen uygulaman?n türüne ili?kin bilgiler ?çerir.

Kullan?lan taray?c? ne olursa olsun (Safari, ?? ? ??? ???? Chrome, Firefox), ?????(p2p) ?? ????? ?? bu engellemeler tüm taray???larda ?eçerlidir ve kullan?c? engellenen internet sitelerine eri?emez. Ekledi?iniz web sitesine eri??m sadece Safari’de ???il ???er tüm üçüncü taraf taray?c?larda ?a engellenecektir. Yaln?zca ?zin Verilen Web Siteleri” seçene?ini seçmeniz durumunda sadece izin verilen internet sitelerine eri?im izni verilecektir.

Bu ??çenek aç?k durursa, yeti?kin ?çeri?inde s?n?rlanan sitelere girilebilir. Bu paket 1 ?ET??K?N B?L?T? + 2 ÇOCUK B?LET? + 2 REHBER K?TAPÇ??I kapsamaktad?r. Cinsel ya?am?ndan keyif alma kapasitesi: Önceki k???mlarda betimlendi?? gibidir. ?imdiki durumunda bundan yararlanabilme kapasitesi, daha erken ?önemlerden gelen nevrotik ç?t??malar?n?n, örne??n, babas?n?n ba?ard???ndan daha fazlas?n? ba?armaya ili?kin ?uçluluk, vs. gibi ç?t??malar?n?n büyük oranda bozucu etkisine maruz kalmaktad?r.

Apple taraf?ndan üretilmeyen ürünler veya Apple taraf?ndan denetlenmeyen veya check edilmeyen ba??m??z net siteleri hakk?ndaki bilgiler öneri veya onay ?l?nmadan s??lan?r. En yüksek tedarik eden ülkeler veya ?ölgeler Çin, Hindistan ?eklindedir ?e ??ras?yla Hint yeti?kin net sitesi ürününün ?ixty ?ix%, 33% kadar?n? kar??larlar.(?nt yeti?kin internet sitesi ürünleri ?n ço? North America, Mid Eastve Central America ülkelerinde popülerdir.Onayl? tedarikçileri ?eçerek ürün ?üvenli?ini güvence alt?na alabilirsiniz.

Yeti?kin sohbet odalar? sistemine dahil olan , daha olgun ?e akl? ba??nda karakterler ile muhabbet ortam? kurmay? hedeflemi?tir. BBC’nin standartlar? ?er zaman yüksektir, bu ?üzden BBC’nin BBC Learning English” web sitesinde de bu yüksek standartlara ba?l? kalmas? hiç ?a??rt?c? de?il. Uygun bir oda bulmak için yeti?kin ve çocuklar?n tam say?s?n? seçmek gerekir.

Belirli internet sitelerine eri?imi engelledi?iniz kullan???, engellenen sitelere girmeye ç?l??t???nda, ?????(p2p) ?? ????? ?? taray?c?da k???tl? oldu?u ?çin bu sayfaya göz atamazs?n?z” ?eklinde bir mesaj görecektir. 15 Hint yeti?kin web sitesi tedarikçisi bulunmaktad?r ve bunlar?n büyük bir k?sm? East Asia içindedir. Mac’inizi yeti?kin olmayan çocuklar?n?z da kullan?yorsa, uygun olmayan internet sitelerine eri?imi engellemek isteyebilirsiniz.

Analiz, çat??malar?na, saplanmalar?na, vs. bir çözüm getirdikçe bu kapasitesinin daha önplana ç?kaca??n? bekleyebiliriz. Tam anlam?yla yap?lanm?? olgun yeti?kinde, içgüdüsel arzularla (instinctual wishes) d??sal talepler (exterior demands) aras?ndaki uyumsuzluklar ego ve süperego arac?l???yla dile gelirler ve içselle?tirilmi? çat??malar olarak görünürler.

Internet sekmesine t?klay?n, daha sonra yeti?kinlere uygun net sitelerine eri?imi s?n?rland?rmaya çal??‘? t?klay?n. Genel amac? yeti?kin sohbet ortam? kurmakt?r. Arzu edildi?inde çocuk veya yeti?kinler için ekstra yatak eklenebilen standart odalar?m?z?n maksimum konuk say?s? 3 ki?idir. Standart deniz manzaral? odalar?m?z 30m2 büyüklü?ünde olup en fazla konaklayacak ki?i say?s? three yeti?kin + 1 çocuk ya da four yeti?kindir.

Bununla birlikte, online net siteleri ve mobil uygulamalara çok daha kolay eri?ilebilir. Apple üçüncü taraf internet sitesi do?rulu?u veya güvenilirli?i ile ilgili hiçbir fikir belirtmez. Bu paket 2 YET??K?N B?LET? + 1 REHBER K?TAPÇI?? kapsamaktad?r. Xxx alan ad? edinmek istiyorsan?z, muhtemelen yeti?kinlere yönelik bir web sitesi açacaks?n?z alan ad?n?z? mümkün oldu?unca h?zl? al?n.