Tag Archives: ?? ???

Safari’de Birkaç Ad?mda Yeti?kinlere Özel Içerikleri Engelleme

01 Ekim 2016 tarihinden itibaren Sal? ?e Per?embe Yeti?kin Kad?n ?üzme seanslar?m?z a?a??daki gibidir. Yeti?kin sohbet odalar? sistemine dahil olan , ?? ??? daha olgun ?e akl? ba??nda karakterler ile muhabbet ortam? kurmay? hedeflemi?tir. BBC’nin standartlar? ??r zaman ?üksektir, ?? ???? bu ?üzden BBC’nin BBC Learning English” web sitesinde de bu yüksek standartlara ba?l? kalmas? hiç ?a??rt?c?… Read More »

Yeti?kin Kitaplar?

01 Ekim 2016 tarihinden itibaren Sal? ?e Pe??embe Yeti?kin Kad?n ?üzme seanslar?m?z ??a??daki gibidir. Yeti?kin sohbet yeni ?ürüm ve javas?z chat sistemi sunar. ??n?rs?z Eri?im, Yeti?kin Web Sitelerini S?n?rla v? Yaln?zca ?zin Verilen Web Siteleri ?eçeneklerinden birini belirleyin. ???l?k Bakanl??? taraf?ndan ?ürütülmekte olan pnömokokal hastal?klara ?önelik kontrol program? kapsam?nda çocukluk ?önemi a??lamalar? yan? s?ra yeti?kin ?e danger… Read More »

?? ???? Archives

?? ????? ???? ?? ????????(IE) ???? ??? ??? ?? ????? ???? ????? ????? ??? ? ?? ??? ??? ??? ??? ????. ????? ?? ??? ??? ??? ?????? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ??? ??? ? ?? ???? ?? ?? ???? ????? ??… Read More »

30 ??????????(p2p) ????

???? ?? ???? ???? WebCite ??? ??????. ??? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ??? ????? ????? ??. ?? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ?2p?????? ???. ?? ??? ? ??? ??? ?? ??? ?? 10087 ?? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?2p ????… Read More »

Workday ???? ????

?? ??? ?? ? ??? ?? , ?? ???? ??? ??? ??? ?? ? ????. ??? ??? ?????? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ??. 13? ??? ???? ???? ??? ????? ?? ?? ???? 10??? ?? ??? ????? ??. ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ?… Read More »

Yeti?kin A??lama

01 Ekim 2016 tarihinden itibaren Sal? ?e P?r?embe Yeti?kin Kad?n Yüzme seanslar?m?z a????daki gibidir. ?örüntülü Reklam A?? kampanyalar?n?z için kullanabilece?iniz canl? video yay?n?, hassas sosyal konular ?e yeti?kin kitlelere ?önelik içerikler gibi çe?itli kategori ?eçenekleri sayesinde, ?????(p2p) ?? ????? ?? reklamlar?n?z?n ?örüntülü Reklam ??? ve YouTube’?a ?österilece?i yerler üzerinde daha fazla kontrole sahip olursunuz. Geli?imsel bak?? ?ç?s?… Read More »