Yeti?kin A??lama

By | October 28, 2019

01 Ekim 2016 tarihinden itibaren Sal? ?e P?r?embe Yeti?kin Kad?n Yüzme seanslar?m?z a????daki gibidir. ?örüntülü Reklam A?? kampanyalar?n?z için kullanabilece?iniz canl? video yay?n?, hassas sosyal konular ?e yeti?kin kitlelere ?önelik içerikler gibi çe?itli kategori ?eçenekleri sayesinde, ?????(p2p) ?? ????? ?? reklamlar?n?z?n ?örüntülü Reklam ??? ve YouTube’?a ?österilece?i yerler üzerinde daha fazla kontrole sahip olursunuz. Geli?imsel bak?? ?ç?s? ancak, belirtilen geli?imsel ?üzeye ula?maktaki veya onu koruyarak ?ürdürmekteki ba??r? veya ba??r???zl?k yeti?kin ki?ili?inin olgun-olma (maturity) veya olgun-olmama (immaturity) dedi?imiz durumunu belirledi?? müddetçe muhafaza edilebilir.

\ub808\uc800, \ub808\ud06c\ub9ac\uc5d0\uc774\uc158, \ubaa8\ub378\uc5d0 \uad00\ud55c \ubb34\ub8cc \uc2a4\ud1a1 \uc0ac\uc9c4Bunlar Java applet gibi, basit sohbet sitesi bile java olmadan odalara ba?lanma izni vermez. Yeti?kin sohbet ?e, ?????(p2p) ?? ????? ?? sizleri bekleyen bir ç?k olgun bay ,bayan kullan?c?lar ayr?ca sisteme giri? mobil ile desteklidir. ?üzel Ahlak konulu yar??mam?z için özenle haz?rlanan kitaplar? dimension ?n yak?n temin noktas?ndan veya net sayfam?zdan online sat?n alabilirsiniz. Bu anonim veri paketi zararl? yaz?l?m türüne, ziyaret edilen web sitesine ?e test edilen uygulaman?n türüne ili?kin bilgiler ?çerir.

?zin verdi?iniz eri??m türüne ba?l? olarak, s?n?rlamak istedi?iniz net sitesi gibi bilgileri eklemeniz gerekebilir. K?saca bahsetmek gerekirse, network ???n?n irc mobil sitesi olarak telafus edilebilir ?? en popüler resimli sohbet odalar? kategorisinde ilk 10 web site ?çerisindedir. Özellikle ergenlik ?e erken yeti?kinlik ?önemlerinde çat??malar?n?n ?e çok belirgin biçimde fantezi ?ünyas?na çekilmi? olmas?n?n üniversitede ??itimini nas?l kötü etkiledi?inin tamamen fark?ndad?r.

?et sekmesine t?klay?n, daha sonra yeti?kinlere uygun net sitelerine eri?imi ??n?rland?rmaya çal??‘? t?klay?n. Genel amac? yeti?kin sohbet ortam? kurmakt?r. Arzu edildi?inde çocuk veya yeti?kinler ?ç?n ekstra yatak eklenebilen standart odalar?m?z?n maksimum konuk ?ay?s? thre? ki?idir. Standart deniz manzaral? odalar?m?z 30m2 ?üyüklü?ünde olup en fazla konaklayacak ki?? say??? th?ee yeti?kin + 1 çocuk ?a ?a 4 yeti?kindir.

Bu özelliklerden biri ?e uygunsuz olan net sitelerini ?e içerikleri engelleme yani ??n?rlama. Bo? vakitlerinden keyif alma kapasitesi: Bay ?. hafta sonlar?n? bir gerginlik kayna?? olarak ya?amaktad?r. Yeti?kinler sohbet sayfas?nda kameral? sohbet odalar?`na nazaran yaz??m?l? olarak canl? sohbet hakk?na sahip olunur. British Council’?n ?ngilizce ö?renmek isteyen yeti?kinler ?ç?n tasarlanm?? ücretsiz internet sitesi sayesinde ?ngilizceyi online olarak ö?renebilirsiniz.

Yeti?kin sohbet odalar? sistemine dahil olan , daha olgun ?e akl? ba??nda karakterler ile muhabbet ortam? kurmay? hedeflemi?tir. BBC’nin standartlar? ??r zaman ?üksektir, bu yüzden BBC’nin BBC Learning English” internet sitesinde de bu yüksek standartlara ba?l? kalmas? hiç ?a??rt?c? de?il. Uygun bir oda bulmak için yeti?kin ve çocuklar?n tam say?s?n? seçmek gerekir.

Yeti?kin piyano ö?rencileri. Siteye eri?mek ?çin uyar? alt?ndaki “Internet Sitesine ?zin Ver” seçene?ine t?klamak ?? ?ifreyi girmek gerekli. ???r bir net siteniz varsa kendinize özel bir kanal açabilir v? bu kanal? kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Aile odalar?m?z 45m2 ?üyüklü?ünde olup en fazla konaklayacak ki?? say?s? 3 yeti?kin + 1 çocuk ?a da fo?r yeti?kindir.

Analiz, çat??malar?na, saplanmalar?na, ?s. bir çözüm getirdikçe bu kapasitesinin daha önplana ç?kaca??n? bekleyebiliriz. Tam anlam?yla yap?lanm?? olgun yeti?kinde, ?ç?üdüsel arzularla (instinctual wishes) ???sal talepler (external calls f?r) aras?ndaki uyumsuzluklar ego ?e süperego arac?l???yla dile gelirler ?e içselle?tirilmi? ç?t??malar olarak ?örünürler.

Çocu?unuzun iPhone’unuzu kullan?rken kumar ?çerikli gibi yeti?kinlere yönelik internet sitelerine girmesini engellemek istiyor olabilirsiniz. Yoksa birileri sizden önce davran?? alan ad?n?z? alabilir ve yeti?kin ??lencesi dünyas?nda markan?z?n ad?n? alabilir, ?a da sayg?de??r olmayan sitelerine trafik çekmek için sayg?d??e? ve aile dostu markan?z? kullanabilir.

Bu özelliklerden biri ?e uygunsuz olan web sitelerini ?e ?çerikleri engelleme yani ??n?rlama. Bo? vakitlerinden keyif alma kapasitesi: Bay ?. hafta sonlar?n? bir gerginlik kayna?? olarak ?a?amaktad?r. Yeti?kinler sohbet sayfas?nda kameral? sohbet odalar?`na nazaran yaz??m?l? olarak canl? sohbet hakk?na sahip olunur. British Council’?n ?ngilizce ö?renmek isteyen yeti?kinler ?çin tasarlanm?? ücretsiz web sitesi sayesinde ?ngilizceyi online olarak ö?renebilirsiniz.